Přihlášení pomocí Facebooku

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji uživatelů portálu Brain Tools se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Shromažďování vašich osobních údajů

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s vaší osobou či firmou a které slouží výhradně k poskytnutí či doručení vyžádané služby či produktu a k zasílání obchodních nabídek, mohou obsahovat vaše jméno a příjmení, titul, název vaší společnosti nebo organizace, váš kontaktní e-mail a telefon, adresu do práce nebo domů, informace o bankovním styku či platební kartě.

Webové stránky provozované Brain Tools Group, s.r.o. mohou shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se tito uživatelé k internetu přihlašují, datum a čas jejich přístupu na daný web, navštěvované stránky, dotazy zadané při vyhledávání, otevřené dokumenty či internetovou adresu, ze které se na web Brain Tools uživatelé přímo připojili. Tyto informace slouží ke zlepšení těchto webů, jejich správě a analýze trendů.

Zabezpečení a přístup k vašim osobním údajům

Ochraně zabezpečení vašich osobních údajů věnujeme velkou pozornost. Pomocí celé řady zabezpečovacích technologií a postupů pomáháme chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Údaje, které nám poskytnete, uchováváme na počítačových serverech s omezeným přístupem, jež se nacházejí v zabezpečených zařízeních. K údajům mají přistup pouze vybraní zaměstnanci společnosti Brain Tools zabezpečující zákaznický servis, distribuci či zpracovávající analýzy pro následné využití v obchodu, marketingu a vývoji produktů a služeb.

Podmínky použití

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Digitální obsah zpřístupňovaný uživatelům prostřednictvím služeb portálu BrainTools („Obsah“) představuje obvykle písemný, obrazový, zvukový nebo kombinovaný záznam autorské díla/děl (včetně doprovodných materiálů) a jiných předmětů chráněných právy podle autorského zákona a jiných zákonů na ochranu duševního vlastnictví. Poskytovatel má oprávnění k poskytování Obsahu.

Uživatel je oprávněn při využití služeb užít zpřístupněný Obsah výhradně pro svoji vlastní osobní potřebu. Uživatel není oprávněn Obsah ani jeho část kopírovat v jakékoli formě nad rámec své osobní potřeby a není oprávněn zpřístupňovat ho dalším osobám. Uživatel není oprávněn využívat Obsah ani jeho část k získání jakéhokoli hospodářského prospěchu ani k podnikání.

Uživatel není oprávněn Obsah ani jeho část jakkoli měnit a upravovat (včetně konverze do jiného datového formátu) ani ho využít k vytvoření jiného výtvoru, s výjimkou případů, kdy se jedná o úpravu technického charakteru nezbytnou k užití Obsahu pro osobní potřebu v souladu s těmito podmínkami.

Zapsané a nezapsané ochranné známky, obchodní firmy a jiná označení uvedená při poskytování služby a Obsahu a/nebo tvořící součást Obsahu jsou majetkem poskytovatele nebo jeho smluvních partnerů a nesmí být jakkoli dále reprodukovány ani napodobovány.
Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet odstranit, změnit nebo obejít technické prostředky ochrany Obsahu nebo informace o identifikaci práv k Obsahu.
Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet získat přístup k Obsahu jinak než v souladu s těmito podmínkami.
Uživatel bere na vědomí, že jakékoli jednání porušující shora uvedené zákazy je porušením práv na ochranu duševního vlastnictví s možností postihu podle příslušných zákonů. Rovněž tak je to důvodem k ukončení přístupu ke službám ze strany poskytovatele.
Uživatelé mladší 18 let by měli mít k využívání služby souhlas svých zákonných zástupců.
UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY A TECHNICKÉ PODMÍNKY SLUŽBY
K uzavření smlouvy o poskytnutí konkrétní služby (dále „smlouva o poskytnutí služby“) dojde po registraci uživatele okamžikem odeslání objednávky vybrané služby, ke kterému dojde kliknutím na potvrzovací tlačítko v rámci platební brány. Před odesláním objednávky má uživatel možnost zkontrolovat správnost údajů zadaných v objednávce a tyto případně opravit nebo upravit. Doručení objednávky bude uživateli neprodleně potvrzeno automaticky ze serveru služby. Uzavřená smlouva o poskytnutí služby je archivována poskytovatelem a není přístupná.
Po provedení úhrady ceny za službu umožní poskytovatel uživateli přístup k Obsahu zvolené služby zasláním informace (přístupového kódu) na email uživatele nejpozději do 24 hodin od připsání úhrady na účet poskytovatele.
Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytnutí služby osobě, která v minulosti porušila podmínky poskytování služby nebo která v minulosti porušila práva duševního vlastnictví nebo existuje takové důvodné podezření. K tomu účelu je poskytovatel oprávněn zrušit nebo dočasně zablokovat uživatelský účet.
Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytnutí služeb, při placení ceny za služby a při poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb a využíváním služeb si hradí uživatel sám.
K využití služby je nezbytné následující hardwarové a softwarové vybavení na straně uživatele: běžný osobní počítač s operačním systémem Microsoft Windows (verze XP a novější), operačním systéme Linux nebo Mac OS X, případně jiná kompatibilní zařízení. Uživatel si je vědom toho, že poskytovatel nezajišťuje technické a softwarové vybavení na straně uživatele včetně připojení k internetu a že všechny náklady s tím spojené nese uživatel sám.
Uživatel bere na vědomí, že kvalita služby (zejména rychlost a kvalita stahování) mohou do značné míry záviset na technickém vybavení uživatele a způsobu připojení uživatele k internetu.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Služby jsou poskytovány úplatně. Cena služeb se udává včetně DPH. Poskytovatel může cenu služby měnit; pro uživatele je závazná cena uvedená poskytovatelem v okamžiku odeslání objednávky.
Cena služby je splatná před zpřístupněním objednaného Obsahu uživateli, a to do 3 dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb.
Uživatel může zaplatit cenu služby jedním z následujících způsobů: prostřednictvím standardního bezhotovostního bankovního převodu na účet poskytovatele nebo platební kartou. Uvedené platební podmínky jsou součástí těchto podmínek a jsou pro uživatele závazné.
Poskytovatel se zavazuje vystavit uživateli daňový doklad na zaplacenou cenu služby nebo úhradu předplatného,
a to na základě žádosti uživatele.
NABÍDKA SLUŽBY A DOSTUPNOST
Poskytovatel rozhoduje o tom, který Obsah bude v rámci nabídky služeb nabízen a jaká bude cena služby. Uživatel nemá žádný nárok vyplývající ze zúžení nabízeného Obsahu nebo změny cen za poskytnutí služby. Zejména uživatel bere na vědomí možnou dočasnou nedostupnost některého Obsahu nebo celé služby z důvodu nutné údržby nebo dodržení pokynů nositelů práv. Poskytovatel má kdykoli právo rozhodnout o ukončení provozování služby.
Je prioritním zájmem poskytovatele udržovat plnou funkčnost webových stránek, na nichž jsou služby provozovány, zdokonalovat a rozšiřovat jejich funkce a vytvářet uživatelsky příznivé prostředí. Poskytovatel však nenese odpovědnost za vady uživatelem objednané služby vzniklé v důsledku zásahu jiné osoby do webových stránek služby nebo uživatelského účtu nebo v důsledku užití služby nebo uživatelského účtu v rozporu s těmito podmínkami a jejich určením, a v případě poruch funkčnosti datové sítě uživatele, veřejné datové sítě, hardwarového nebo softwarového vybavení uživatele, ani za nepřímé škody tím způsobené jako je ztráta dat uživatele apod.
REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamace poskytnutých služeb, zejména neposkytnutí Obsahu v souladu s objednávkou, prodlení s poskytnutím Obsahu, vady Obsahu bránící jeho užití uživatelem apod. je třeba uplatnit u poskytovatele bez prodlení, a to písemně na adrese sídla poskytovatele nebo emailem na kontaktní adrese info@braintools.cz.
Poskytovatel se zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od obdržení reklamace. Nevznese-li při uplatnění reklamace uživatel jiný nárok, zavazuje se poskytovatel uznané vady řešit poskytnutím nezávadného Obsahu v souladu s objednávkou uživatele. Není-li to možné nebo požádá-li o to uživatel při uplatnění reklamace, vrátí mu poskytovatel v případě oprávněné reklamace již uhrazenou cenu za poskytnutí služby.

Technická podpora

V případě potřeby kontaktujte technickou podporu na:

info@braintools.cz

© 2014-2024

Realizace: CCN plus s.r.o.